Pravidla soutěží na sociálních sítích Inkospor.cz

Obecná ustanovení

1. Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je společnost Sports nutrition s.r.o., Mlýnská 250/52, Trnitá (Brno-střed), 602 00 Brno (dále jen „společnost Sports nutrition“).

2. Soutěží se rozumí soutěž příznivců internetové stránky Inkospor.cz založená na jejich interakci na tomto webu a v prostředí sociální sítě Facebook a/nebo Instagram.

3. Soutěž není žádným způsobem pořádána, sponzorována, podporována, vyhodnocována ani jinak spravována sociální sítí Facebook a/nebo Instagram, ani jejími provozovateli. Provozovatelům sociálních sítí Facebook a/nebo Instagram nevznikají ve spojení se soutěží žádná práva ani povinnosti, ani vůči jejím účastníkům.

4. Soutěž probíhá na jedné z výše uvedených sociálních sítí a/nebo na každé z výše uvedených sociálních sítí samostatně.

5. Soutěž nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

6. Soutěž je vždy zveřejněna

a. v případě sociální sítě Facebook prostřednictvím příspěvku se zveřejněním soutěže;

b. v případě sociální sítě Instagram prostřednictvím příspěvku – obrázku se zveřejněním soutěže (pro všechny shodně dále jen „příspěvek se zveřejněním soutěže“ či „zveřejnění“).

7. Soutěž probíhá na území České republiky na sociální síti Facebook a/nebo Instagram (na každé samostatně a/nebo pouze na některé z nich) od okamžiku zveřejnění soutěže na dané sociální síti do okamžiku specifikovaného v příspěvku se zveřejněním soutěže, respektive podle harmonogramu specifikovaného v takovémto zveřejnění (dále jen „termín soutěže“).

Soutěžící

1. Účastníkem soutěže může být osoba ve věku od 18 let s doručovací adresou na území České nebo Slovenské republiky, která je registrovaná na sociální síti Facebook a/nebo Instagram, má po celou dobu soutěže aktivní účet na alespoň jedné z těchto sociálních sítí Facebook a/nebo Instagram a seznámila se s těmito zveřejněnými pravidly soutěže a zcela je splní.

2. Soutěžící jsou zároveň povinni dodržovat veškerá pravidla používání sociální sítě Facebook a/nebo Instagram.

3. Soutěže se nesmí zúčastnit zaměstnanci společnosti Sports nutrition a osob majetkově a organizačně propojených se společností Sports nutrition a osoby blízké těmto zaměstnancům.

4. Soutěžící se soutěže zúčastní přidáním, respektive zveřejněním vlastního specifického příspěvku v souladu se zadáním specifikovaným v příspěvku se zveřejněním soutěže.

5. Soutěžní komentář, respektive soutěžní fotografie nesmí zejména:

a. být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy;

b. obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, s obecně přejímanými pravidly slušnosti a mravnosti nebo která by snižovala lidskou důstojnost;

c. obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah;

d. hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob;

e. podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět k nemravnému jednání;

f. obsahovat prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva třetí osoby, zejména práva autorská nebo práva související s právem autorským, práva k průmyslovému vlastnictví jako např. ochranné známky nebo označení původu a jiná práva k duševnímu vlastnictví;

g. obsahovat skrytou reklamu;

h. jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno osob majetkově a organizačně propojených se společností Sports nutrition.

6. Uveřejněním soutěžního komentáře na sociální síti uděluje soutěžící společnosti Sports nutrition souhlas k zařazení soutěžního komentáře, respektive jeho obsahu, do soutěže a k jeho zveřejnění (zejména na sociálních sítích, případně na webových stránkách provozovaných společností Sports nutrition a při propagaci soutěže či jiného relevantního obsahu na takovýchto platformách) a k využití soutěžního komentáře pro ostatní účely pořádané soutěže (zejména kontaktování výherce), a v případě, že soutěžní komentář nebo jeho dílčí části (zejména soutěžní fotografie) naplní znaky autorského díla, případně jiného předmětu ochrany (pro oba dále jen „předmět ochrany“), ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje soutěžící společnosti Sports nutrition k takovému předmětu ochrany oprávnění k výkonu práva užití (licenci) všemi způsoby dle ustanovení § 12 daného zákona. Licence je poskytována jako nevýhradní, bez množstevního, časového či jiného omezení a pro území celého světa. Licence může být využívána jakýmkoli technologickým postupem. Společnost Sports nutrition je oprávněna předmět ochrany užívat v celku nebo jeho libovolné části, samostatně i ve spojení s jinými autorskými díly či jej zařadit jako součást díla souborného a je dle své úvahy oprávněna předmět ochrany zpracovávat, upravovat a měnit. Společnost Sports nutrition je oprávněna poskytnout podlicenci nebo postoupit licenci k užití předmětu ochrany třetí osobě. Společnost Sports nutrition není povinna licenci využít.

7. Uveřejněním soutěžního komentáře na sociální síti prohlašuje soutěžící zároveň, že vypořádal veškerá případná práva třetích osob související s uveřejněným soutěžním komentářem (včetně jeho jednotlivých částí, zejména soutěžní fotografie) a že společnosti Sports nutrition odpovídá za veškerou případnou škodu, která jí vznikne v důsledku nepravdivosti tohoto prohlášení.

Výherci, výhry a způsob určení výherců

1. Ze soutěžících budou určen jeden a/nebo více výherců, a to podle specifikace v příspěvku se zveřejněním soutěže.

2. V termínu podle specifikace v příspěvku se zveřejněním soutěže bude ze soutěžních komentářů, respektive adekvátních a správných reakci na zadání v příspěvku se zveřejněním soutěže, rozdělených případně do „košů“ podle jednotlivých sociálních sítí, vylosován jeden či více soutěžních komentářů z každého tohoto „koše“.

3. Autoři vylosovaných soutěžních komentářů budou výherci soutěže.

4. Výherci budou společností Sports nutrition informováni prostřednictvím speciálního příspěvku na dané sociální síti, respektive způsobem a v termínu podle specifikace v příspěvku se zveřejněním soutěže (dále jen „vyhlášení výsledků“), a následně kontaktováni prostřednictvím soukromé zprávy na dané sociální síti, a to za účelem domluvení způsobu předání výhry, respektive doručovací adresy, případně nového zaslání obsahu vítězného soutěžního komentáře (zejména soutěžní fotografie) v lepší kvalitě. K tomuto způsobu informování dávají svojí účastí v soutěži soutěžící společnosti Sports nutrition souhlas.

5. V případě, že se společnosti Sports nutrition nepodaří s výhercem zkontaktovat a následně se s ním domluvit na způsobu předání výhry do pěti pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků, nárok výherce na výhru zanikne.

6. Každý výherce získá od společnosti Sports nutrition nepeněžní výhru v podobě a ceně podle specifikace v příspěvku se zveřejněním soutěže, nejvýše však v hodnotě 10.000,- Kč včetně zákonné sazby DPH.

7. Pro informaci společnost Sports nutrition uvádí, že výhry v úhrnné hodnotě nepřevyšující částku 10.000,- Kč včetně zákonné sazby DPH jsou osvobozeny od daně z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších právních předpisů.

8. Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Výherce nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži nebo na jakákoli jiná plnění ze strany společnosti Sports nutrition.

9. Společnost Sports nutrition není povinna jakkoli komunikovat s osobami, které v rámci této soutěže nevyhrají, zejména pak tento výsledek jakkoli zdůvodňovat, a neodpovídá za neúplné nebo jinak vadné soutěžní fotografie, mající za následek nemožnost použití soutěžní fotografie pro účely soutěže v souvislosti s technickými či jinými komplikacemi na straně soutěžícího.

Závěrečná ustanovení

1. Společnost Sports nutrition má právo rozhodnout o pokračování soutěže nebo soutěž i bez uvedení důvodu předčasně ukončit.

2. Společnost Sports nutrition si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla. Nové znění pravidel bude účinné od okamžiku jejich zveřejnění.

3. Společnost Sports nutrition je oprávněna vyřadit ze soutěže, i bez předchozího upozornění, soutěžícího, který poruší tato pravidla a další podmínky specifikované ve zveřejnění soutěže, obecně závazné právní předpisy a pravidla používání té které sociální sítě nebo u něhož bude mít Sports nutrition důvodné podezření na porušení předmětných pravidel, podmínek a předpisů.

4. Osobní údaje poskytnuté soutěžícím budou společností Sports nutrition zpracovány pro účely účasti v soutěži, předání výhry či za jiným účelem spojeným se soutěží a licencemi podle těchto pravidel.

5. Soutěžící účastí v soutěži vyslovuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se k jejich dodržování.

6. Tato pravidla se zveřejňují na internetové síti pod veřejně dostupným odkazem.